Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
  • Magyar
  • In English
  • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

BelépésElfelejtett jelszó
Elfelejtett felhasználónév
Regisztáció

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap Támogatásigénylés FVM rendelet 158/2009. (XI. 19.) FVM rendelet
Hirdetés
158/2009. (XI. 19.) FVM rendelet PDF Nyomtatás E-mail

Nyomtatóbarát verzió:
158/2009. (XI. 19.) FVM rendelet

158.50 Kb

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

158/2009. (XI. 19.) FVM

rendelete

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„e) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert LEADER helyi akciócsoport, amely az e rendelet szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés keretein belüli végrehajtását;”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„g) ügyfél: a 4. számú melléklet szerinti településen működő, induló mikrovállalkozás, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelően működő előtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként működik.”

2. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[E rendelet alapján támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek:]

 

„b) Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása;”

 

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor az elszámolható kiadásokat alapterület arányosan kell meghatározni.”

 

(3) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) E rendelet alapján nem igényelhető támogatás

a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére,
b) termőföld és ingatlan vásárlására,
c) ingatlan bérleti díjára,
d) élő állat vásárlására.”

3. §

 

(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően:

a) a támogatás összege a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;

b) a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;

c) az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelében a de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.”

 

(2) Az R. 4. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssekkel egészül ki:

„(9) A beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS területén igényelhető legmagasabb támogatási összeget az 5. számú melléklet tartalmazza. Azon LEADER HACS területén, ahol az 5. számú melléklet értelmében az igénylehető támogatási összeg 0 euró, a jogcím keretében támogatási kérelem nem nyújtható be.

(10) Ha az ügyfél nem rendelkezik jogerős támogatási határozattal az e rendelet alapján korábbi támogatási időszakban benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában, újabb támogatási kérelem benyújtására jogosult.”

 

4. §

 

Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nem jogosult támogatásra a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés:

a) NACE REV. 2. 55 ágazat szerinti szálláshely szolgáltatás,
b) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág – bányászat, kőfejtési tevékenység,
c) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem,
d) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,
e) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág – Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,
f) NACE REV. 2. és P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,
g) NACE REV. 2. 02 szerinti erdőgazdálkodási tevékenység,
h) NACE REV. 2. 5210 szakágazaton belüli csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása,
i) NACE REV. 2. 7731 szakágazat szerinti mezőgazdasági gép kölcsönzés,
j) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,
k) NACE REV. 2. 11. alágazat szerinti italgyártás,
l) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csővezetékes szállítás,
m) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,
n) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,
o) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág- Ingatlanügyletek,
p) NACE REV. 2. 41 ágazat szerinti épületek építése.”

 

5. §

 

(1) Az R. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2009. november 20. és december 16. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

 

(2) A támogatási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok,
e) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatok,
f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok,
g) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,
h) az ügyfél aláírása.”

 

(2) Az R. 6. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az ügyfél a (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles üzleti tervet vagy működtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, a támogatási kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

(6) A „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” című fejezetek nem képezik az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségtől. Benyújtásuk esetén a fejezeteket a (5) bekezdésben meghatározott arányosítást követően, a pontozás során egyenként maximum +5 ponttal kell figyelembe venni..”

 

6. §

 

Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §A támogatási kérelmek bírálatát – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1 számú mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.”

 

7. §

 

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet postai úton 2009-től kezdődően évente:

a) január 1. és január 31.,
b) április 1. és április 30.,
c) július 1. és július 31.,
d) október 1-31.

között lehet benyújtani.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kifizetési kérelmet

a) a 2008. október 19. és 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz,

b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába

az MVH által rendszeresített, a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani.

(4) A kifizetési kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
d) az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatok,
e) az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó adatok,
f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatok,
g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó adatok,
h) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,
i) az ügyfél aláírása.”

8. §

 

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 

(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

 

9. §

Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés f) pontja, 6. § (3) bekezdése, 6. § (4) bekezdés e) pontja.

 

10. §

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 147/2009. (XI.6.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.

 

11. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti

 

Budapest, 2009. november 16.

 

Gráf József

földművelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter


1. melléklet a …/2009. (…) FVM rendelethez

„1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez

 

Értékelési szempontok

1.1 Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás

Szakmai szempontok

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

1. Az ügyfél a településen még nem működő szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:

Ügyfél nyilatkozata alapján

 

= Igen

 

10 pont

= Nem

 

0 pont

2. Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok alkalmazásra kerülnek:

Okirat másolata, nyilatkozat amennyiben vállalja a minősítés megszerzését az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig

 

= Igen

 

10 pont

= Nem

 

0 pont

3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság alapelemeit:

Igazolás

 

= Igen

 

5 pont

= Nem

 

0 pont

 

Összesen:

25 pont

Horizontális szempontok

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

4. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására [Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma]:

Pénzügyi terv alapján

 

- 0-10 000 000 Ft/új munkahely

 

18 pont

- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely

 

14 pont

- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely

 

10 pont

- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely

 

8 pont

- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely

 

4 pont

- Nem hoz létre új munkahelyet

 

0 pont

5. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat a fejlesztést követően:

Nyilatkozat

 

- nő,

 

 

- 25 év alatti pályakezdő fiatal,

 

 

- fogyatékkal élő,

 

 

- 40 évnél idősebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállaló

 

 

- 10 éven aluli gyereket nevelő egyedülálló munkavállaló

 

 

=  Legalább 2 fő munkavállalót foglalkoztat (kivéve az önfoglalkoztatást)

 

6 pont

= 1 fő munkavállalót foglalkoztat (kivéve az önfoglalkoztatást)

 

3 pont

= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)

 

2 pont

= Nem foglalkoztat

 

0 pont

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:

Kérelem

 

- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő számára is biztonságosan használhatóvá válik)

 

6 pont

- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés történik

 

3 pont

- Nem történik akadálymentesítés

 

0 pont

7. A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg:

Jogszabály alapján

 

= Igen

 

5 pont

= Nem

 

0 pont

8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:

A kérelem benyújtásának évében január 1-jén hatályos KSH adatok alapján. (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén összeadódik)

 

- 1000 fő alatti

 

8 pont

- 1000-2500 fő

 

6 pont

- 2501-3500 fő

 

4 pont

- 3500 fő feletti

 

2 pont

9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások együttműködésével valósul meg:

Együttműködési megállapodás

 

= Igen

 

6 pont

= Nem

 

0 pont

10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait:

Kérelem alapján

 

= Igen

 

5 pont

= Nem

 

0 pont

11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú megőrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek környezetének, életminőségének javításához:

Kérelem alapján

 

= Igen

 

6 pont

= Nem

 

0 pont

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
= Megoldási javaslat;

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;

= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

HVS alapján

 

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

 

20 pont

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz.

 

0 pont

13. A kérelem tárgya egy komplex projekt megvalósítását segíti elő:

Kérelem, HVS

 

= Igen

 

5 pont

= Nem

 

0 pont

 

Összesen:

85 pont

 

 

 

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

 

Befektetett eszközök változása

2 pont

 

Saját tőke változása a beruházás

 

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

időtartama alatt

2 pont

 

Értékcsökkenés változása

2 pont

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

1 pont

Vállalatértékelés

A vállalkozás 1 főre jutó árbevételének a vizsgálata

2 pont

 

Adózás előtti eredmény vizsgálata az igénylés benyújtását megelőző két évben

2 pont

Terv adatok értékelése

A vállalkozás 1 főre jutó árbevételének a vizsgálata

3 pont

 

Ha vállalkozás 1 főre jutó árbevétele a 4. évre nézve benyújtás évéhez képest több mint 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, akkor 2 pont. Induló vállalkozások esetében, ha eléri az egy alkalmazottra jutó árbevétel a 3 millió forintot, akkor 1 pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.

2 pont

Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha a benyújtást követően 3 évben tervezett árbevételek bázis évhez viszonyított növekményeinek összege eléri a támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha a 1,2-szeresét, akkor 2 pont

2 pont

 

Ha az árbevétel arányos adózás előtti eredmény a 4. évre nézve a bázis évhez képest 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 pont. Induló vállalkozás esetében a vizsgálatot az aktiválás követő évre kell vizsgálni.

2 pont

Pénzügyi terv

max. 20 pont

Üzleti terv

max. 30+10 pont

 

Max.: 60 pont

 

2. melléklet a …/2009. (…) FVM rendelethez

„4. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez

A mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett települések (5000 fő lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei, kivéve a budapesti agglomeráció településeit)

Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad

 

3. melléklet a …/2009. (…) FVM rendelethez

„5. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez

Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (euro)

 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

200 000

Nyomtatóbarát verzió:
158/2009. (XI. 19.) FVM rendelet

158.50 Kb

Share
 

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Új esély - Komplex fejlesztési program Tatárszentgyörgyön

Erasmus Catalyst 2017

HFS Fórumok

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu