Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
  • Magyar
  • In English
  • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

BelépésElfelejtett jelszó
Elfelejtett felhasználónév
Regisztáció

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap Támogatásigénylés FVM rendelet 161/2009. (XI. 19.) FVM rendelet
Hirdetés
161/2009. (XI. 19.) FVM rendelet PDF Nyomtatás E-mail

Nyomtatóbarát verzió letöltése:
161/2009 (XI. 19) FVM rendelet


A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
161/2009. (XI.19.) FVM
rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„d) hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján leghátrányosabb helyzetűnek minősülő kistérségek, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában:]
„f) felújítás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 30. pontjában ekként meghatározott fogalom;
g) önkormányzati bérlakás: helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás;”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„i) építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontjában ekként meghatározott fogalom;”
(4) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő j)-r) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„j) csatorna: egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi létesítmény;
k) használati térelem: azon rögzített utcabútor, amelynek rendeltetésszerű használata során fizikai kapcsolat jön létre a használóval, illetve amelynek nem kizárólag vizuális élmény nyújtása a célja;
l) részleges akadálymentesítés: az OTÉK 1. számú melléklet 82. pontjában ekként meghatározott fogalom;
m) teljes akadálymentesítés: az építménynek az OTÉK 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározottak szerinti akadálymentessé tétele;
n) telek zöldfelülete: az OTÉK 1. számú melléklet 92. pontjában ekként meghatározott fogalom;
o) látvány térelem: olyan kültéri térelem, amely hozzájárul a településkép fejlesztéséhez, fejlődéséhez, és vizuális élményt nyújt;
p) játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003 (XI. 27.) GKM rendelet 2. § b) pontjában ekként meghatározott fogalom;
q) alapterület: az OTÉK 1. számú melléklet 4. pontjában ekként meghatározott fogalom;
r) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert LEADER helyi akciócsoport, amely az e rendelet szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés keretein belüli végrehajtását.”
2. §
(1)    Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Támogatás vehető igénybe:]
„a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső felújítására (a továbbiakban: 1. célterület):
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek,
ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére,
ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakításra, felújítására;”
(2)    Az R. 3. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterület alapján nem vehető igénybe támogatás:]
„b) az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok – kivéve a köztemető fenntartása – ellátását szolgáló épületrészek, épületek fejlesztésére;”
(3)    Az R. 3. §-a a következő (10)-(11) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célterület alapján nem vehető igénybe támogatás önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok ellátását szolgáló épülettel azonos helyrajzi számon elhelyezkedő játszóterek felújítására, kialakítására.
(11) Ha az (1) bekezdés a) pontjában foglalt fejlesztések közvetlenül csak egy épületrészt érintenek, akkor az érintett kiadásokat alapterület-arányosan meg kell osztani, és az elszámolható kiadások között csak az e rendelet alapján támogatható épületrészre arányosan jutó kiadások szerepelhetnek.”
3. §
(1)    Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)      Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően:
a) a támogatás összege a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
b) a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
c) az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelében a de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.”
(2)    Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7)      Ha az épület, építmény tulajdonosa természetes személy, a (4) bekezdéstől eltérően az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.”
(3)    Az R. 4. §-a a következő (11)-(14) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) Az ügyfélen kívül az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – kivéve a magyar állam és a megyei önkormányzat – tulajdonában lévő épületeken, építményeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.
(12) A beruházás helyes szerint illetékes LEADER HACS területén igényelhető legmagasabb támogatási összeget a 6. számú melléklete6. számú melléklet tartalmazza. Azon LEADER HACS területén, ahol a értelmében az igényelhető támogatás összeg 0 euró, a jogcím keretében támogatási kérelem nem nyújthat be.
(13) Ha az ügyfél nem rendelkezik jogerős támogatási határozattal az e rendelet alapján korábbi támogatási időszakban benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában, újabb támogatási kérelem benyújtására jogosult.”
4. §
Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 3. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott célterület alapján megvalósuló fejlesztés vonatkozásában a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya, a fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.”
5. §
(1)    Az R. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2009. november 20. és december 16. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
(2) A támogatási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
a)           az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,
b)           ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,
c)            az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
d)           az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok,
e)            a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatok,
f)             a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok,
g)           az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,
h)           az ügyfél aláírása.”
(2)    Az R. 6. §-a a következő (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Ha az ügyfél a (4) bekezdés h) és i) pontjaiban meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles üzleti tervet vagy működtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, a támogatási kérelemének elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
(7) A „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” című fejezetek nem képezik az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségétől. Benyújtásuk esetén a fejezeteket a (6) bekezdésben meghatározott arányosítást követően, a pontozás során egyenként maximum + 5 ponttal kell figyelembe venni.”
6. §
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A támogatási kérelmek bírálatát – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1. számú mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.”
7. §
Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A kifizetési kérelmet postai úton 2009-től kezdődően évente
a)           január 1. és január 31.,
b)           április 1. és április 30.,
c)            július 1. és július 31.,
d)           október 1. és október 31.
között lehet benyújtani.
(2) A kifizetési kérelmet
a)         a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz,
b)         a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához
az MVH által rendszeresített, a (3) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani.
(3) A kifizetési kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
a)           az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,
b)           ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,
c)            az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
d)           az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatok,
e)            az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó adatok,
f)             a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatok,
g)           a megvalósult fejlesztésre vonatkozó adatok,
h)           az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,
i)             az ügyfél aláírása.
(4)       Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszótereket érintő fejlesztés esetén a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítványokat, továbbá a használatba vétel engedélyezésére vonatkozó dokumentumokat.”
8. §
(1)         Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2)         Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3)         Az R. 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4)         Az R. 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5)         Az R. az 5. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
9. §
Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdése, 6. § (4) bekezdés f) pontja.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Budapest, 2009. november 16.

Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1. melléklet a …/2009. (…) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

1.1    Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja
Értékeléshez
rendelhető pontszám
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek felújítására irányul a fejlesztés:
Tervező által készített helyszínrajz

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló és látogatható épületek közvetlen környezetében (150 méter) álló épületek felújítására irányul:
Tervező által készített helyszínrajz

= Igen

5 pont
= Nem

3 pont
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:
Tervező által készített helyszínrajz

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:

A kérelem benyújtásának évében január 1-jén hatályos KSH adatok alapján.= 2500 fő feletti

0 pont
= 1001-2500 fő közötti

2 pont
= 1000 fő alatti

5 pont
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
Tervdokumentáció

= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élők számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)

5 pont
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés történik

3 pont
= Nem történik akadálymentesítés

0 pont

Összesen:
25 pont
2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja
Értékeléshez
rendelhető pontszám
Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti terület
Kérelem alapján

= több mint 50%-a

6 pont
= 40,01%-50%-a

5 pont
= 30,01%-40%-a

4 pont
= 20,01%-30%-a

3 pont
= 10,01%-20%-a

2 pont
= legfeljebb 10%-a

1 pont
= nem történik zöldfelület növekedés

0 pont
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:
Kérelem alapján, tervdokumentáció
Max. 5 pont adható!
= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

5 pont
= 3 vagy több mint 3 különböző típusú térelem elhelyezése

3 pont
= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

1 pont
= Nem helyez el térelemet

0 pont
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló és látogatható épületek közvetlen környezetének (150 méteren belül) felújítására irányul:
Kérelem alapján

= Igen

5 pont
= Nem

3 pont
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:
Helyszínrajz alapján

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
A kérelem benyújtásának évében január 1-jén hatályos KSH adatok alapján. (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén összeadódik)

= 2500 fő feletti

1 pont
= 1001-2500 fő

2 pont
= 1000 fő alatti

4 pont

Összesen:
25 pont
3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja
Értékeléshez
rendelhető pontszám
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
Műszaki leírás és fotó alapján

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul meg;

4 pont
= A beruházás részben leromlott állapotban lévő épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul meg;

3 pont
= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont
2. A beruházás bemutatása:
Tervdokumentáció alapján
Max. 7 pont adható!
= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul;

4 pont
= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul;

2 pont
= üzlethelyiség kialakítására irányul.

1 pont
3. A helyi piac működése:
Nyilatkozat alapján

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;

3 pont
= hetente 4-6 napon nyitva tart;

2 pont
= hetente maximum. 3 napon nyitva tart.

0 pont
4. Partnerség:
Kérelem alapján, együttműködési megállapodás

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

3 pont
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg

2 pont
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

0 pont
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
A kérelem benyújtásának évében január 1-jén hatályos KSH adatok alapján. (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén összeadódik)

= 2500 fő feletti

4 pont
= 1001-2500 fő

3 pont
= 1000 fő alatti

1 pont
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
Tervdokumentáció

= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élő számára is biztonságosan használhatóvá válik)

4 pont
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés történik

2 pont
= Nem történik akadálymentesítés

0 pont

Összesen:
25 pont
4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja
Értékeléshez
rendelhető pontszám
Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott állapotú játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont
= a meglévő szabványosítása történik

4 pont
= új kialakítása történik

2 pont
2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető
A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:
Kérelem alapján

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont
4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:
Tervdokumentáció, műszaki leírás

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
A kérelem benyújtásának évében január 1-én hatályos KSH adatok alapján

= 2500 fő feletti

4 pont
= 1001-2500 fő

2 pont
= 1000 fő alatti

1 pont

Összesen:
25 pont
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja
Értékeléshez
rendelhető pontszám
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
A kérelem alapján

= három vagy négy célterületet érinti

10 pont
= két célterületet érint

6 pont
= Egy célterület érint

2 pont
Horizontális
1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:
Jogszabály alapján

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A kérelem alapján

A fejlesztés által


= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont
= 1 új munkahely jön létre

2 pont
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

0 pont
3. Hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat a fejlesztést követően:
A kérelem alapján

- nő,
- 25 év alatti pályakezdő fiatal,
- fogyatékkal élő,
- 40 évnél idősebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelő egyedülálló munkavállaló
= legalább 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat;

5 pont
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót.

0 pont
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait:
Tervezői műszaki leírás

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a természeti és kulturális értékek megőrzését, a fejlesztés által érintett, helyben élő, dolgozó emberek környezetét, életminőségét:
Kérelem alapján

= Igen

0 pont
= Nem

5 pont
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
HVS alapján

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).


Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont
A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

0 pont
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt komplex projekt megvalósítását segíti elő:
Kérelem, HVS

= Igen

5 pont
= Nem

0 pont

Összesen:
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

Bázis évre vonatkozóan

Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;


a 9%-ot, akkor 2 pont;


a 13%-ot, akkor 3 pont.

Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;


a 9%-ot, akkor 2 pont;


a 13%-ot, akkor 3 pont

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat)
3 pont
Kérelmező értékelése
Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan

Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;


a 15%-ot, akkor 2 pont;

Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;


a 15%-ot, akkor 2 pont;

Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat)
2 pont
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben a személyi jellegű kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást követő 4. évre 5% felett nőnek, akkor 5 százalékpontonként növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.
5 pont
Pénzügyi terv
max. 20 pont
Működtetési és fenntarthatósági terv
max. 30+10 pont

Max.: 60 pont2. melléklet a ……./2009. () FVM rendelethez
„2. számú melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez
Elszámolható kiadások
1. A védelem alatt nem álló épületek külső felújítása esetén:
1.1. épület és építmények külső felújításához kapcsolódó, alapterület növekedéssel nem járó építési munkák;
1.2. az 1.1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem támogatható kiadások:
1.2.1. külső nyílászáróinak cseréje, beépítése,
1.2.2. épület szigetelése;
1.3. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft érdekében számolható el;
1.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás;
1.5. meglévő és új parkok beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése;
1.6. sétaút és térburkolat kialakítása, fejlesztése;
1.7. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák;
1.8. használati térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése;
1.9. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése;
1.10. építmények felújítása, kialakítása;
1.11. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.
2. A település környezetét és megjelenését javító fejlesztések kialakítása, meglévők fejlesztése esetén:
2.1. használati térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése,
2.2. látvány térelemek beszerzése, meglévők fejlesztése,
2.3. információs és üdvözlő táblák beszerzése, meglévők fejlesztése,
2.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
2.5. meglévő és új parkok beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése,
2.6. sétaút és térburkolat kialakítása, fejlesztése,
2.7. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák,
2.8. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft érdekében számolható el,
2.9. építmények felújítása, kialakítása,
2.10. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.
3. Új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése esetén:
3.1. az épület és az építmény építése, felújítása, átalakítása és korszerűsítése, ehhez kapcsolódó épületgépészet,
3.2. mérlegelést, illetve ki- és berakodást segítő eszközök, gépek berendezések beszerzése,
3.3. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással, amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft érdekében számolható el,
3,4 megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök beszerzése.
4. Kültéri játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése esetén:
4.1. játszótéri eszközök és használati térelemek beszerzése, meglévők korszerűsítése,
4.2. kerítés, térburkolat beszerzése,
4.3. információs tábla beszerzése,
4.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
4.5. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák,
4.6. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 02 a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein,
4.7. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.
5. A Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.”

3. melléklet a …../2009. (  ) FVM rendelethez
„4. számú melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez
5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél kisebb népsűrűséggel rendelkező települések, kivéve a Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok

Bugyi,Csévharaszt, Hernád,  Inárcs, Kakucs, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel,Vasad
4. melléklet a …../2009. (  ) FVM rendelethez
„5. számú melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez
Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2%-a él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések)
·        Dabas
·        Örkény
5. melléklet a …../2009. (  ) FVM rendelethez
„6. számú melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez
Igényelhető legmagasabb támogatási összeg(euró)

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
200 000
Nyomtatóbarát verzió letöltése:
161/2009 (XI. 19) FVM rendelet

Magyar Közlöny 2009. évi 163. szám

161/2009. (XI. 19.) FVM rendelet - részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

1. oldal megtekintése
2. oldal megtekintése
3. oldal megtekintése
4. oldal megtekintése
5. oldal megtekintése
6. oldal megtekintése
7. oldal megtekintése
8. oldal megtekintése
9. oldal megtekintése
10. oldal megtekintése
Share
 

Vészhelyzetet hirdetett a kormány

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Erasmus Catalyst 2017

HFS Fórumok

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu