Támogatás borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére Print

There are no translations available.

borasztA támogatási kérelmet 2010. október 16. és 2011. március 31. között lehet benyújtani a 145/2010. (IX. 30.) MVH Közlemény formanyomtatványain.
A támogatás kifizetésének legkésõbbi határideje 2011. október 15.
A vidékfejlesztési miniszter 16/2010. (IX. 17.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújt támogatást.

2. A támogatás jellege, mértéke

2. § (1) Támogatás kizárólag olyan új gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) XIb. mellékletében említett termékek elõállítása vagy forgalmazása.

(2) Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerû géppel lecseréli a meglévõ gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetõen megváltoztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát.

(1) Az egy kérelmezõ által igényelhetõ támogatási összeg támogatási idõszakonként legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb 400 000 000 Ft lehet.
(2) A támogatási intenzitás KKV esetében 30%.
(3) A támogatási intenzitás nagyvállalat esetében 20%.
(4) A támogatás alapjául a számlán vagy a gépkatalógusban szereplõ gépár nettó értéke közül a kisebb szolgál.
(5) E rendelet alapján a 2010/2011. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 7 500 000 euró.

3. A támogatás igénybevételének a feltételei

(1) Támogatást az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet igényelhet, aki vagy amely õstermelõ vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet, amely a KKV törvény alapján KKV-nak vagy nagyvállalatnak minõsül (a továbbiakban: kérelmezõ).

(2) Nem igényelhet támogatást az a kérelmezõ, aki vagy amely:

a) a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében a SAPARD-ból, az AVOP-ból és az EMVA-ból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;
b) nem rendelkezik a szabályszerû mûködéshez szükséges hatósági engedélyekkel vagy igazolásokkal;
c) nem rendelkezik a számla teljesítésének idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, jótállási és szavatossági
jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;
d) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül;
e) a támogatási kérelem benyújtásakor csõd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt áll;
f) nem rendelkezik egyszerûsített adóraktári engedéllyel, vagy pezsgõadóraktári engedéllyel vagy a borászati üzemre vonatkozó mûködési engedéllyel;
g) bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik;
h) mulasztási vagy minõségvédelmi bírság tartozással rendelkezik;
i) jogerõs ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik.

Nem igényelhetõ támogatás olyan gépre, amely:

a) nem szerepel a gépkatalógusban,
b) nem került a kérelmezõ 100%-os tulajdonába, vagy
c) a gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idõ telt el.

(1) Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehetõ igénybe:

a) a gép használatba vételének és üzemeltetésének helye a Magyar Köztársaság területén van;
b) a gépet a támogatási döntés közlésétõl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);
c) az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a gép nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történõ csere, amortizáció, lopás, mûködésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történõ bejelentést követõen – a bejelentés alapjául szolgáló eseményt igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból azonos rendeltetésû, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezõ gépre lecserélhetõ;
d) a kérelmezõnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép üzemeltetésének lehetõségét
biztosító kizárólagos joggal.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentést legalább 3 munkanappal a gép tervezett cseréjének megkezdése elõtt kell az MVH részére benyújtani. A bejelentésnek tartalmaznia kell a gép pótlásának határidejét.

forrás:

Magyar Agrarkamara

Share